Search form

Kuan 7:38

38Ta ajjan yù netúrâ sù bilin ni Namarò nga kunniaw: ‘Yù tolay nga mangikatalà nikán, ajjan yù kun na wek nga mallatuâ nga maggapu ta nonò na, nga manotolay ta áddè ta áddè,’ ” kun ni Apu Kesu.