Search form

Kuan 7:40

Naddurúmá yù Nonò nayù ira Tatolay ta Meyannung kâ Apu Kesu

40Á ta pakaginná nayù ira tatolay sawe nga kinagi ni Apu Kesu, kinagi nayù ira káruán, “Yawe tolay yù kuruk nga ábbilinán ni Namarò nga iddi-iddagát tam,” kud da.