Search form

Kuan 7:51

51“Nu kurugat tam yù tunung ni Moyses, arát tam nakuan panunnután ánna pagikaruan yù tolay, nu arát tam bì olu nga ginnán yù kagian na, tapè ammu tam yù akka-akkuán na,” kun na.