Search form

Kuan 7:52

52Á simibbák yù ira kábulun ni Nikudemu, á kinagi ra kuna, “Taga Galilia ka panò gapay?” kud da. “Bibbiram mu laguk ta napiá yù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò, tapè kánnámmuám mu gapay ta awán bulubugá ta ábbilinán ni Namarò nga duttál nga maggapu ta Galilia,” kud da.