Search form

Kuan 8

Yù Babay nga Makikarallaw

1Ta páno nayù ira Parisio ánna yù ira karakalán na Kudio sù mangilin nga kapilliá, nánaw gapay si Apu Kesu nga minay ta puddul na Olibo. 2Á ta alippánnawák, nanoli si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá. Á minay nga naggagammung yù magaru nga tatolay, á nagarimummungád da si Apu Kesu. Á nagitubang si Apu Kesu nga nangituddu nira.

3Á ta pangituddu ni Apu Kesu nira, minay yù ira mesturu ta tunung na Kudio ánna yù ira nga Parisio, á iniyánge ra kuna yù babay nga ginápù da gapu ta narángnganád da nga nakiruruk sù arán na atáwa. Á iniyarubáng da yù babay sù ira tatolay. 4“Mesturu,” kud da kâ Apu Kesu, “narángnganám mi yawe babay nga nakiruruk sù arán na atáwa. 5Á ajjan netúrâ sù tunung tam yù kinagi ni Moyses nga meyannung sù pamagikáru tam sù kunniaw nga babay, ta payapayangat tam nakuan ta batu, tapè matay. Á sikaw, anni laguk yù urem kuna?” kud da. 6Yáyù kinagi ra kâ Apu Kesu, gapu ta parubád da, ta ikáyâ da nu ajjan nakuan yù ipamaliwâ da kuna nga meyannung sù itabbák na nira. Ta nu kagian na nakuan ta arád da papatáyan, kontarán na yù tunung ni Moyses. Ngam nu kagian na nakuan ta palurotad da yù tunung ni Moyses, á mekontará laguk sù tunung nayù patul nga taga Roma. Á yáyù nga maguray lâ yù itabbák na, yáyù ipangikeká ra kuna. Á nakkummak lâ si Apu Kesu, á nattúrâ ta amassisiddu na ta dabbun.

7Á gapu ta mangupù ira nga mangiyabbû kuna, á gimikkáng si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Yù tolay nikayu nga awán bulubugá ta liwâ na, aggina yù olu nga mamayang sù babay,” kun na. 8Á nagitubang nga nakkummak má, nga nangupù nga nattúrâ ta amassisiddu na ta dabbun. 9Á ta pakaginná ra sù kinagi na, nappasirán ira ngámin, á nassisínù ira nga nánaw. Napopolu yù kalakalákayád da, á jimináddán ira ngámin. Á nabattáng lâ si Apu Kesu ánna yù babay. 10Á sinánguk na laguk ni Apu Kesu yù babay, á kinagi na kuna, “Sisaw ine ra? Awán panò ta mamayang nikaw ta batu?” 11“Awánin, Apu. Nánaw iren,” kun nayù babay. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Á sikán gapay, arát taka pagikaruan. Mánaw ken laguk, ngam arám mu ngin pidduán yù malliwâ,” kun ni Apu Kesu kuna.

Si Apu Kesu yù Mamannawák ta Nonò na Tolay

12Á manganánnuán, ta pangituddu na mángin ni Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay, kinagi na nira, “Sikán yù meyárik ta nawák, ta sikán yù mamannawák ta nonò na tolay. Á yù tolay nga umay makituddu nikán, ari bulubugá magawáwán nga kunnay sù mallakák ta gabi nga awán ta tulu na, nga makkarakarárà sù kallà. Ta sikán yù mepulù kuna, sikán nga mamannawák ánna manotolay ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu.

13Á ta pakaginná nayù ira Parisio sù kinagi ni Apu Kesu nga meyannung ta baggi na, kinagi ra kuna, “Awán gemma ta manguruk nikaw, ta táttádday ka lápay nga makkagi ta meyannung ta baggim. Á yáyù nga ari kuruk yù kagiam mu,” kud da kuna. 14Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Mássiki nu sikán lápay yù makkagi, á kuruk yù kagiak ku gapu ta ammù yù naggapuák ku ánna yù angayák ku. Ngam sikayu, arán naw gemma ammu yù naggapuák ku ánna yù angayák ku. 15Á sikayu, nu mamanunnù kayu, á kunnay ta ánninganán na tolay yù ámmanunnù naw. Ngam sikán, awán ta panunnuták ku. 16Á ta ángngarigán nu sikán yù mamanunnù, matunung yù ámmanunnù ku, ta aringà maguroray nga mamanunnù, nu ari galâ sikami nga duá kâ Yámà nga naddok nikán. 17Á ajjan yù netúrâ sù tunung naw, ta nu egga duá nga naggittá yù kagiad da, á kuruk laguk yù kagiad da. 18Á kunnian gemma nikami, ta duá kami nga makkagi ta meyannung nikán, ta sikán yù tádday, á yù mekaruá yù Yámà nga naddok nikán,” kun ni Apu Kesu nira.

19Á yáyù nga kinagi nayù ira Parisio kâ Apu Kesu, “Sisaw gián nayù yámam?” kud da. Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Arán naw kami ammu, sikami ánna yù Yámà. Nu ammu nawà, ammu nawin gapay nakuan yù Yámà,” kun na. 20Yáyù kinagi ni Apu Kesu ta pangituddu na sù mangilin nga kapilliá, sù lágum nga ággianán nayù kakon nga pangipayyád da ta kuártu nga inilimù nayù ira tatolay. Ngam awán ta minay naggápù kuna, gapu ta arán na paga oras nga kagápù na nga sinullà ni Namarò.

Awán ta Makángay sù Angayán ni Apu Kesu

21Á manganánnuán, pidduán na nakkagi ni Apu Kesu sù kinagi na nira, “Mánawakin sangaw, á ala-aleran nawà, ngam arán nawà málek, ta matay kayu nga ari paga napakomá yù liwâ naw. Á yáyù nga ari kayu makángay sù angayák ku,” kun na. 22Á yáyù nga nakkaká-ubobuk yù ira karakalán na Kudio, á kinagi ra, “Anni panò yù kagian na nga ari ittam makángay sù angayán na? Papatáyan na panò sangaw yù baggi na?” kud da. 23Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikayu, taga dabbuno kayu, á nonopan naw lâ yù egga ta dabbuno. Ngam sikán, túrin ta lángì yù naggapuák ku, á yáyù nga nonopak ku ánna ubobugak ku yù meyannung ta lángì. 24Á yáyù nga kinagì nikayu ta matay kayu nga ari paga napakomá yù liwâ naw, ta nu arán naw kurugan yù kinagì nga sikán gemma, á sangaw nu matay kayu, maggián nikayu yù ikáru naw nga liwâ, á mesinná kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu nira.

25Á yáyù nga iniyabbû nayù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, “Á sikaw, asinni ka laguk?” kud da. Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikán pá gemma aggina nga kinagì nikayu áddè ngaw pamegapu na pangituddù. 26Á aru paga yù kagiak ku nakuan nikayu nga meyannung sù akka-akkuán naw nga narákè, ánna aru yù ággangnguá naw nga panunnuták ku nakuan. Ngam yá lâ kagiak ku sù ira tatolay sawe dabbuno yù naginnâ nga kinagi nayù naddok nikán, á kuruk gemma yù ngámin nga kagian na,” kun ni Apu Kesu nira. 27Ngam arád da nánnámmuán ta si Namarò yù ubobugan na, nga Yáma na.

28Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Sangaw nu ipotun nawà ta kurù, nga Kaká na ngámin na tatolay, á yáyù pakánnámmuán naw ta sikán gemma. Á kánnámmuán naw gapay ta awán ta akkuák ku megapu sù urè, ngam ubobugak ku galâ yù inituddu nayù Yámà nikán. 29Á mannanáyun nga mepulù nikán yù Yámà nga naddok nikán. Arán nangà bulubugá pagurorayan, ta akkuák ku lâ yù ipakuá na nikán,” kun ni Apu Kesu nira. 30Á pagubobuk na karanniaw, aru yù ira tatolay nga nanguruk kuna.

Yù Kuruk nga Bilin ni Namarò yù Mamalubbáng sù ira Makiaripan ta Liwâ

31Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù ira Kudio nga nanguruk kuna, “Nu uputan naw yù panguruk naw sù ituddù nikayu, á sikayu yù kuruk nga makituddu nikán. 32Á ipakánnámmù nikayu yù kuruk nga maggapu kâ Namarò, tapè mapalubbáng kayu sù mangaripan nikayu,” kun ni Apu Kesu nira.

33Á simibbák ira, á kinagi ra kuna, “Sikami yù ginaká ni Kákay Abrakam! Awán bulubugá ta mangaripan nikami áddè ngaw ta áddè kunangane! Ngattá, ta kagiam mu nikami ta mapalubbáng kami sù mangaripan nikami?” kud da. 34Á simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Ngámin yù ira malliwâ, aripanan na ira na liwâ. 35Á ari mannanáyun nga maggián yù aripan ta bale nayù yápu na. Ngam yù kuruk nga anâ na tolay, mannanáyun nga maggián kuna. 36Á yáyù nga kagiak ku nikayu laguk, nu yù Anâ ni Namarò yù mamalubbáng nikayu, á kukurugán nga napalubbáng kayin!

37“Ammù gemma ta ginaká na kayu ni Abrakam. Ngam igagánge nawà papatáyan, gapu ta arán naw alawatan yù ituddù nikayu. 38A ituddù lâ yù ipasingan nayù Yámà nikán. Ngam sikayu, akkuán naw yù kagian nayù yáma naw nikayu,” kun ni Apu Kesu nira. 39Á simibbák yù ira Kudio, á kinagi ra, “Si Kákay Abrakam yù yáma mi,” kud da. Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Nu kuruk nga ginaká nakayu ni Abrakam, párigán naw nakuan yù napiá nga kingnguá na ngaw ni Abrakam. 40Ngam ari gemma kunnay sù akkuán naw yù kingnguá na ngaw ni Abrakam. Ta sikayu, aleran naw yù awayyá naw nga mamapátay nikán, mássiki nu sikán yù makkagi nikayu ta kuruk nga kinagi ni Namarò nikán.

41“Á naggittá galâ yù akka-akkuán naw sù ággangnguá nayù yáma naw,” kun ni Apu Kesu nira. Á kinagi ra kuna, “Ari kami labbuák. Ajjan táttádday nga yáma mi nga si Namarò,” kud da. 42Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Nu kukurugán nga yáma naw si Namarò, iddukan nawà nakuan laguk, ta si Namarò gemma yù naggapuák ku, á yáyù gapu na nga minayà saw. Ta arák ku uray yù ángè saw, ngam si Namarò galâ yù naddok nikán.

43“Ngattá, ta arán naw kánnámmuán yù kagiak ku nikayu? Wan, yáyù gapu na nga arán naw kánnámmuán, gapu ta kun na kitul kayu, nga manakì nga magginná sù kagiak ku. 44Ánâ na kayu ni Satanas nga yáma naw, á yá lâ ikáyâ naw nga akkuán yù ipakuá na nikayu. Á minámmapátay si Satanas ta áddè ngaw nga pamegapu na ngámin, á arán na ammu yù kuruk, ta awán bulubugá ta kuruk sù nonò na. Sirisiri galâ yù kagian na, ta negagángay ta nonò na yù passirisiri na. Aggina yù minássirisiri ánna yù paggapuán na ngámin na siri. 45Ngam sikán, kuruk lâ yù kagiak ku, á yáyù nga arán nawà kurugan.

46“Asinni nikayu yù makkagi ta ajjan liwâ ku? Awán! Á nu kagiak ku yù kuruk, ngattá, ta arán nawà kurugan! 47Yù ira ánâ ni Namarò, ginniginnád da yù bilin ni Namarò. Ngam sikayu, arán naw ginnán yù ubobuk ni Namarò. Á yáyù nga arán na kayu anâ,” kun ni Apu Kesu nira.

Yù Meyannung kâ Apu Kesu ánna si Abrakam

48Á pakkagi ni Apu Kesu ta arán na ira ánâ ni Namarò, simibbák yù ira Kudio, á kinagi ra kuna, “Kuruk yù kagiam mi, nga taga Samaria ka, ta makikontará ka nikami nga taga Israel! Á nagunagán naka na anitu!” kud da. 49Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Aringà nagunagán na anitu. Ngam iparáyò galâ yù Yámà megapu sù akkuák ku. Á sikayu, pakkakagián nawà. 50Á arák ku aleran yù keparáyò. Ngam ajjan yù tádday nga magalek sù ira maddáyaw nikán. Á aggina yù mamanunnù. 51Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Yù tolay nga manguruk sù kagiak ku, ari bulubugá matay, mássiki ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu.

52Á kinagi nayù ira Kudio kuna, “Á ammu mi ngin ta maguyung ka, nga nagunagán na anitu! Ta natay si Kákay Abrakam ánna natay gapay yù ngaw ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò. Ngattá, ta kagiam mu ta ari bulubugá matay yù ira nga manguruk sù kagiam mu? 53Makáwayyá ka panò ánnè sù ngaw Kákay Abrakam nga naggaká nikami? Ta natay gemma, á natay gapay yù ngaw ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò. Asinni ka panò laguk?” kud da.

54Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Ta ángngarigán nu dayáwak ku yù baggì nakuan, awán ta serbi na. Ngam yù Yámà yù mangiparáyaw nikán. Aggina si Namarò, nga kagian naw nga Yápu naw. 55Arán naw bulubugá ammu si Namarò. Ngam sikán, ammù. Á nu ángngarigán ta kagiak ku nakuan ta arák ku ammu si Namarò, mepárigà nakuan nikayu nga massiri. Ngam kuruk nga ammù gemma, á palurotak ku yù ngámin nga ubobuk na. 56Á si Abrakam, nga káke naw, nagayáyâ sù ngaw pagiddanáma na ta masingan na sangaw yù ángè sawe dabbuno. Á nasingan nen yù dattál ku saw, á nepallà yù pagayáyâ na,” kun ni Apu Kesu nira.

57Á gapu ta natay ta nabayágin si Abrakam, kinagi nayù ira Kudio kâ Apu Kesu, “Awán ka paga ta límápulu nga dagun. Nasingam mu panò si Kákay Abrakam?” kud da. 58Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Gári, lage na neyanâ paga ni Abrakam, dán nga ajjanakin,” kun ni Apu Kesu. 59Á pakaginná ra sù kinagi na, minay ira nangâ ta batu, ta payangad da nakuan. Ngam nattuttù si Apu Kesu, á nallammang nga nánaw laguk sù mangilin nga kapilliá.