Search form

Kuan 8:12

Si Apu Kesu yù Mamannawák ta Nonò na Tolay

12Á manganánnuán, ta pangituddu na mángin ni Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay, kinagi na nira, “Sikán yù meyárik ta nawák, ta sikán yù mamannawák ta nonò na tolay. Á yù tolay nga umay makituddu nikán, ari bulubugá magawáwán nga kunnay sù mallakák ta gabi nga awán ta tulu na, nga makkarakarárà sù kallà. Ta sikán yù mepulù kuna, sikán nga mamannawák ánna manotolay ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu.