Search form

Kuan 8:13

13Á ta pakaginná nayù ira Parisio sù kinagi ni Apu Kesu nga meyannung ta baggi na, kinagi ra kuna, “Awán gemma ta manguruk nikaw, ta táttádday ka lápay nga makkagi ta meyannung ta baggim. Á yáyù nga ari kuruk yù kagiam mu,” kud da kuna.