Search form

Kuan 8:14

14Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Mássiki nu sikán lápay yù makkagi, á kuruk yù kagiak ku gapu ta ammù yù naggapuák ku ánna yù angayák ku. Ngam sikayu, arán naw gemma ammu yù naggapuák ku ánna yù angayák ku.