Search form

Kuan 8:16

16Á ta ángngarigán nu sikán yù mamanunnù, matunung yù ámmanunnù ku, ta aringà maguroray nga mamanunnù, nu ari galâ sikami nga duá kâ Yámà nga naddok nikán.