Search form

Kuan 8:18

18Á kunnian gemma nikami, ta duá kami nga makkagi ta meyannung nikán, ta sikán yù tádday, á yù mekaruá yù Yámà nga naddok nikán,” kun ni Apu Kesu nira.