Search form

Kuan 8:21

Awán ta Makángay sù Angayán ni Apu Kesu

21Á manganánnuán, pidduán na nakkagi ni Apu Kesu sù kinagi na nira, “Mánawakin sangaw, á ala-aleran nawà, ngam arán nawà málek, ta matay kayu nga ari paga napakomá yù liwâ naw. Á yáyù nga ari kayu makángay sù angayák ku,” kun na.