Search form

Kuan 8:22

22Á yáyù nga nakkaká-ubobuk yù ira karakalán na Kudio, á kinagi ra, “Anni panò yù kagian na nga ari ittam makángay sù angayán na? Papatáyan na panò sangaw yù baggi na?” kud da.