Search form

Kuan 8:23

23Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikayu, taga dabbuno kayu, á nonopan naw lâ yù egga ta dabbuno. Ngam sikán, túrin ta lángì yù naggapuák ku, á yáyù nga nonopak ku ánna ubobugak ku yù meyannung ta lángì.