Search form

Kuan 8:26

26Á aru paga yù kagiak ku nakuan nikayu nga meyannung sù akka-akkuán naw nga narákè, ánna aru yù ággangnguá naw nga panunnuták ku nakuan. Ngam yá lâ kagiak ku sù ira tatolay sawe dabbuno yù naginnâ nga kinagi nayù naddok nikán, á kuruk gemma yù ngámin nga kagian na,” kun ni Apu Kesu nira.