Search form

Kuan 8:28

28Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Sangaw nu ipotun nawà ta kurù, nga Kaká na ngámin na tatolay, á yáyù pakánnámmuán naw ta sikán gemma. Á kánnámmuán naw gapay ta awán ta akkuák ku megapu sù urè, ngam ubobugak ku galâ yù inituddu nayù Yámà nikán.