Search form

Kuan 8:34

34Á simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Ngámin yù ira malliwâ, aripanan na ira na liwâ.