Search form

Kuan 8:42

42Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Nu kukurugán nga yáma naw si Namarò, iddukan nawà nakuan laguk, ta si Namarò gemma yù naggapuák ku, á yáyù gapu na nga minayà saw. Ta arák ku uray yù ángè saw, ngam si Namarò galâ yù naddok nikán.