Search form

Kuan 8:43

43“Ngattá, ta arán naw kánnámmuán yù kagiak ku nikayu? Wan, yáyù gapu na nga arán naw kánnámmuán, gapu ta kun na kitul kayu, nga manakì nga magginná sù kagiak ku.