Search form

Kuan 8:44

44Ánâ na kayu ni Satanas nga yáma naw, á yá lâ ikáyâ naw nga akkuán yù ipakuá na nikayu. Á minámmapátay si Satanas ta áddè ngaw nga pamegapu na ngámin, á arán na ammu yù kuruk, ta awán bulubugá ta kuruk sù nonò na. Sirisiri galâ yù kagian na, ta negagángay ta nonò na yù passirisiri na. Aggina yù minássirisiri ánna yù paggapuán na ngámin na siri.