Search form

Kuan 8:47

47Yù ira ánâ ni Namarò, ginniginnád da yù bilin ni Namarò. Ngam sikayu, arán naw ginnán yù ubobuk ni Namarò. Á yáyù nga arán na kayu anâ,” kun ni Apu Kesu nira.