Search form

Kuan 8:49

49Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Aringà nagunagán na anitu. Ngam iparáyò galâ yù Yámà megapu sù akkuák ku. Á sikayu, pakkakagián nawà.