Search form

Kuan 8:52

52Á kinagi nayù ira Kudio kuna, “Á ammu mi ngin ta maguyung ka, nga nagunagán na anitu! Ta natay si Kákay Abrakam ánna natay gapay yù ngaw ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò. Ngattá, ta kagiam mu ta ari bulubugá matay yù ira nga manguruk sù kagiam mu?