Search form

Kuan 8:57

57Á gapu ta natay ta nabayágin si Abrakam, kinagi nayù ira Kudio kâ Apu Kesu, “Awán ka paga ta límápulu nga dagun. Nasingam mu panò si Kákay Abrakam?” kud da.