Search form

Kuan 8:7

7Á gapu ta mangupù ira nga mangiyabbû kuna, á gimikkáng si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Yù tolay nikayu nga awán bulubugá ta liwâ na, aggina yù olu nga mamayang sù babay,” kun na.