Search form

Kuan 9:13

Yù Pamestigá nayù ira Parisio sù Tolay nga Buling Ngaw

13Á yù ira karúbá na, inituluk da laguk sù ira Parisio yù tolay nga buling ngaw.