Search form

Kuan 9:15

15Á yáyù nga iniyabbû da má nayù ira Parisio sù ngaw buling nu anni yù inipammapiá na. Á kinagi na nira gapay, “Inileruk na sù matâ yù dabbun nga binasá na ta luták na, á nagámmuákà, á makasinganakin,” kun na.