Search form

Kuan 9:16

16Á yáyù nga kinagi nayù ira káruán nga Parisio, “Ari naggapu kâ Namarò, ta arán na ngilinan yù ággibannák tam nga Sabadu,” kud da. Ngam yù ira káruán, kinagi ra, “Nu makaliwâ nakuan, ari makapagaddátu ta kunniawe nga makapállâ,” kud da. Á naddurúmá yù nonò da ta meyannung kâ Apu Kesu.