Search form

Kuan 9:22

22Yáyù kinagi nayù ira darakal na, ta maganássing ira sù ira karakalán na Kudio. Ta nattatádday yù ira karakalán ta nonò da ta papanáwad da ta kapilliá ánna arád da bulubugá patallungan yù tolay nga makkagi ta si Kesu yù MakKiristu.