Search form

Kuan 9:23

23Á yáyù nga kinagi nayù ira darakal na ta aggina lâ yù pangiyabbutád da, “ta dakalin gemma, á awayyá nen nga kagian nikayu,” kud da.