Search form

Kuan 9:24

24Á pakaginná nayù ira Parisio sù kinagi nayù ira darakal na, pinidduá ra nga inipágál yù tolay nga buling ngaw. Á kinagi ra kuna, “Kagiam mu yù kuruk ta arubáng ni Namarò, ta ammu mi ta nakaliwâ yù tolay nga namammapiá nikaw,” kud da.