Search form

Kuan 9:27

27Á simibbák, á kinagi na nira, “Yáyù gemma kinagì nikayu gangù nga arán naw gininná. Ngattá garè, ta itotoli naw nga iyabbû? Ikáyâ naw panò nga makituddu gapay kuna?” kun na.