Search form

Kuan 9:3

3Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Ari megapu sù liwâ na ánna ari megapu sù liwâ nayù ira darakal na, ngam buling galâ tapè mepasingan yù pakáwayyá ni Namarò megapu kuna.