Search form

Kuan 9:4

4Á kunangane yù ággo na pattarabáku tam ta keggá tam paga ta utun na dabbun, tapè palurotat tam yù ipakuá nayù naddok nikán. Awán ta makatarabáku sangaw nu gabingin. Á kunniû gapay nittam, ta nu natay ittamin, awánin ta awayyá tam nga mattarabáku.