Search form

Kuan 9:7

7Á kinagi na sù buling, “Arà! E ka magámmuâ ta danum nga ájjigután nga mangngágan ta Silowam.” Á “Narok” yù kebalinán na “Silowam.” Á minay laguk nagámmuâ yù buling ta Silowam. Á pagámmuâ na, nakasinganin, á limibbè ta balay.