Search form

Kuan 9:9

9“Wan, aggina,” kun nayù ira káruán. Á yù ira káruán, kinagi ra, “Ari, ngam kagittá na lâ,” kud da. Ngam yù tolay, kinagi na, “Sikán yù tolay nga buling ngaw,” kun na.