Search form

Kuan int

Yù Meyannung sù Initúrâ ni Kuan

Si Kuan nga nattúrâ sawe libru yù tádday sù ira mapulu duá nga sinudduán ni Apu Kesu. Á netúrâ ta meyannung kâ Kuan sù libru ni Mattiu (4:21), ta aggina yù anâ ni Sebedo. Á pattúrâ ni Kuan, initúrâ na ta kunnay ta tanakuán yù mattúrâ, á ta meyannung ta baggi na, kun na lâ, “yù tudduán ni Apu Kesu nga iddukan na.” Á netúrâ gapay sawe libru ni Kuan (19:25-27) yù kinagi ni Apu Kesu ta keggá na ta kurù lage na natay, ta sinullà na si Kuan ta manaron sù innò na.

Á ipakánnámmu ni Kuan ta si Apu Kesu yù mannanáyun nga Anâ ni Namarò, nga kapulupulù ni Namarò. Á si Apu Kesu yù mangngágan ta Ubobuk ni Namarò, nga pannakasimù ni Namarò. Á megapu sù pagubobuk na, pinarò na yù ngámin nga ajjan, á awán bulubugá ta arán na pinarò.

Á nabbáli si Apu Kesu ta tolay nga nakipaggián ta tolay megapu sù keyanâ na. Á kinagi ni Kuan (20:31) yù ipangitúrâ na sawe libru, “tapè kurugan naw ta si Apu Kesu yù MakKiristu nga Anâ ni Namarò nga Makáwayyá nga Mangiyígù. Ta nu kurugan naw ánna ikatalà naw, mepattolay kayu kuna ta áddè ta áddè.”

Á ta meyannung sù baggi na, kinagi ni Apu Kesu, “Sikán yù Egga, nga áttotole na tolay. Sikán yù manotolay” (6:48). Á meyárik ta nawák, gapu ta “mamannawák ta nonò na tolay” (12:35-36). Á sittam nga mangikatalà kuna yù meyárik ta karneru na. Á kinagi na, “Sikán yù napiá nga minánnaron, á ammù yù ira ngámin nga kukuâ. Á yù ira kukuâ, ammu rangà gapay” (10:14).

Yù Mayán na yawe Napiá nga Dámak

Paddáyo ni Kuan sù Ubobuk ni Namarò (1:1-18)

Pangilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù (1:19-34)

Pagágál ni Apu Kesu sù ira Tudduán na (1:35-51)

Pamagaddátu ni Apu Kesu ánna Pangituddu na (2:1–9:41)

Meyárik si Apu Kesu sù Mináppárák ta Karneru (10:1-42)

Pate ni Lasaru ánna Pamaginnanole ni Apu kuna (11:1–12:11)

Pamaddulò da kâ Apu Kesu ta Jerusalem (12:12-50)

Pangituddu ni Apu ta Keggá na ta Jerusalem (13:1–16:33)

Yù Pakimállà ni Apu Kesu megapu nittam (17:1-26)

Paggápù da ánna Pamapáte ra kâ Apu Kesu (18:1–19:27)

Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù (19:17-27)

Pate ni Apu Kesu ánna Pangitanam da kuna (19:28-42)

Matolay si Apu Kesu, nga Mappasingan! (20:1–21:25)