Search form

Lukas 1:1

Yù Gapu na nga Initúrâ ni Lukas kâ Don Topilu

1Mattúrákà nikaw nga kopuk ku, Don Topilu. Á aru yù ira tatolay nga nattúrâ ta meyannung sù ngámin nga pinalurò ni Namarò sù giám mi.