Search form

Lukas 1:42

42Á yáyù nga iniyássikan ni Elisabet yù ngárál na, á kinagi na kâ Maria:

“Mapagayáyâ ka ánnè sù ira ngámin nga bábbay, gapu ta piníli naka ni Namarò. Á mapagayáyâ gapay yù abbing nga iyanâ mu sangaw!