Search form

Lukas 1:48

48Á kemámmatán nangà,

nga tumulù nga masserbi kuna.

Á ta áddè kunangan ta áddè noka,

iparámak nayù ira ngámin nga tatolay

ta sikán yù piníli ni Namarò nga pagayáyatan na.