Search form

Lukas 1:54

54Abbágán na yù ira masserbi kuna,

nga ginaká nayù ngaw Kákay Israel,

ta arán na káttamán yù initabbá na,

nga allà na nittam nga tatole na ta áddè ta áddè.