Search form

Lukas 1:55

55Tuppálan na yù initabbá na ngaw kâ Kákay Abrakam ánna yù ira ngaw naggaká nittam,

ta ikákkállà na ittam nga ginaká ni Kákay Abrakam ta áddè ta áddè.”

Yáyù kinagi ni Maria sù paddáyo na kâ Apu Namarò.