Search form

Lukas 1:68

68“Dayáwat tam si Apu Namarò nga pakimorayát tam,

sittam nga ginaká nayù ngaw Kákay Israel,

ta en na ittam sinullúnán ni Namarò,

ta palubbángan na ittam tapè arán na ittam pagikaruan.