Search form

Lukas 1:72

72Á palurotan ni Namarò yù initabbá na sù ira ngaw naggaká nittam.

Arán na káttamán yù mangilin nga tarátu na nira nga meyannung sù allà na nittam.