Search form

Lukas 1:74

74ta iyígù na ittam, á ilillì na ittam sù panangngal nayù ira malussaw nittam,

tapè makapasserbi ittam kuna nga awán ta assing tam.