Search form

Lukas 1:75

75Á yawe yù ásserbi tam kâ Namarò,

nu napiá yù ángnguruk tam kuna,

ánna pareku nga matunung yù akkuát tam sù ira kábulut tam

ta kággággaw nga keggá tam ta utun na dabbuno.”