Search form

Lukas 1:76

76Á kinagi na laguk ni Sakariâ sù anâ na,

“Á sikaw, anâ ku, sangaw nu dumakal ka,

sikaw yù ábbilinán ni Namarò, si Namarò nga Kotunán.

Á mapolu ka nga umay, ta em mu iparámak yù ánge ni Apu,

tapè dán nga naparán yù ira tatolay sù labbè na.