Search form

Lukas 1:78

78Á nepallà nga allà ni Namarò nittam.

Á doban na yù mangiyígù nga umay nittam nga naggapu ta lángì,

nga mamannawák ta nonò na tolay nga kunnay ta lassáng na bilák,