Search form

Lukas 1:79

79tapè pannawagan na ittam ngámin nga kunnay nga naggián sù kallà,

nga ikássing tam yù pate tam.

Á ituddu na nittam yù napiá nga tuttulat tam,

tapè mepagimammà ittam kâ Namarò.”

Yáyù áddè nayù kinagi ni Sakariâ, nga inipakagi nayù Mangilin nga Ikararuá kuna.