Search form

Lukas 10:1

Yù Pabbilin ni Apu Kesu sù ira Pitupulu duá nga Tatolay

1Á pappasá na yaw, piníli ni Apu Kesu yù pitupulu duá nga tatolay. Á jinok na ira nga ággiruá, ta mapolu ira nga umay mangituddu ta ngámin nga ili nga angayán na sangaw.