Search form

Lukas 10:12

12Á kagiak ku nikayu ta sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò sù ira tatolay ta dabbuno, nerallà yù ámmagikáru na sù ira tatolay nga manakì nikayu táne lugár ánnè sù ámmagikáru na sù ira taga Sodoma, nga natay ngaw sù katuggi nayù ili ra megapu sù liwâ da!” kun ni Apu Kesu nira.